Heb je nog geen account?
Registreer
Tussen 2 en 32 karakters, mag letters, cijfers en tekens bevatten
Om je te helpen indien je je wachtwoord vergeten bent
Het paswoord moet minstens 8 karakters lang zijn en bestaan uit ten minste één hoofdletter en één cijfer.
Heb je al een account?
Inloggen

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Website www.esperity.com

Het doel van deze voorwaarden is om de Algemene Voorwaarden te definiëren voor het gebruik van de website www.esperity.com. Gelieve ons Privacy Beleid door te nemen voor details over de verwerking van persoonlijke gebruikersgegevens

I. Juridische formuleringen betreffende de site

De Site http://esperity.com/ (hierna vernoemd als de "Site") wordt uitgegeven door de naamloze vennootschap BVBA Esperity (hierna vernoemd als "Esperity"), met maatschappelijke zetel te BLSI, 30, Clos Chapelle-aux-Champs, B1.30.30 B-1200 Brussel - België, en werd opgenomen in het Zakelijk en Bedrijfsregister onder het nummer: 0848.466.027, ondernemingsnummer: 0848.466.027, BTW: 0848.466.027

De site wordt gehost door: het AZURE systeem (Microsoft)

De site is ontworpen en gemaakt door: het bedrijf Esperity.

II. Doel van de algemene voorwaarden

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna vernoemd als "Algemene Voorwaarden") is het definiëren van de bepalingen die gelden voor alle gebruik van de site, met inbegrip van toegang tot de Site voor geregistreerde personen (hierna vernoemd als "Gebruikers").

Wanneer Gebruikers een account aanmaken, gaan zij uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.

In elk geval, brengt de raadpleging van de Site de onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden met zich mee. Gebruikers die niet akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden kunnen de Site niet gebruiken. Hen wordt de mogelijkheid aangeboden om de Site direct te verlaten.

III. Algemene beschrijving van de door de Site aangeboden dienstverlening ("de Diensten")

Doel van de Site

Esperity heeft software ontwikkeld om mensen met kanker samen te brengen, via een wereldwijd gebruikersnetwerk dat zich toelegt op deze mensen, ongeacht hun locatie of taal.

Door het gebruik van deze software, hebben Gebruikers toegang tot een gemeenschap van personen die lijden aan dezelfde symptomen. Het doel is om iedereen ervaringen en verwachtingen te laten delen, alsook hun ervaringen met een specifieke behandeling, medicatie en secundaire effecten en hoe ze omgaan met de ziekte.

Deze interface tussen personen met dezelfde vorm van de ziekte gebruikt een wereldwijde gestandaardiseerde nomenclatuur, waardoor ze gemakkelijk contact kunnen leggen, via de betreffende code voor hun specifieke symptomen.

Naast het uitwisselen van gegevens, biedt de software Gebruikers - geïdentificeerd door een gestandaardiseerde code - gerichte en gepersonaliseerde informatie over hun ziekte ("The Village" Dienst).

Het doel van Esperity is om Gebruikers meer bewust te maken van hun gezondheid; ze een duidelijk en meer objectief overzicht te geven van de verschillende factoren die van invloed zijn op hun gezondheid (geneesmiddelen, behandelresultaten, levensstijlen, enz...), evenals om kankeronderzoek vooruit te helpen , het lijden te verminderen en uiteindelijk de levenskwaliteit van de Gebruikers te verbeteren.

De Site biedt geen medisch advies

Alle medische of andere informatie die is verkregen door een uitwisseling van gegevens tussen verschillende geregistreerde Gebruikers van de Site is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging, aanvulling of verbetering van medische gegevens die werden verstrekt tijdens het overleg met een arts.

De informatie op de Site is mogelijkerwijs niet volledig en wordt voornamelijk verspreid als algemene informatie.

De medische informatie en diensten die de Site bevat zijn niet bedoeld om de raad van een zorgverlener te vervangen. Deze mag niet beschouwd worden, hetzij direct of indirect, als medisch advies.

Gebruikers kunnen de informatie op de Site dus niet als diagnose gebruiken of om een behandeling te gaan bepalen.

Alle Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun Esperity profiel en de persoonlijke parameters aangaande hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Alle Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de interpretatie van de informatie en gegevens die zij verzamelen door gebruik te maken van Esperity, alsook voor de interpretaties en aanbevelingen van derden, met inbegrip van hun artsen. In geen geval kan Esperity een bepaald resultaat garanderen op basis van de aangeleverde informatie of een aangeboden dienst.

De Gebruikers en hun artsen zijn verantwoordelijk voor hun behandeling en beslissingen aangaande hun gezondheid, met inbegrip van besluiten met betrekking tot het innemen van medicijnen, op te volgen variabelen en alle informatie gebruikt op hun Esperity account.

Gebruikers zijn er zich derhalve van bewust dat alle informatie op de Site of op sites met links naar Esperity, bedoeld zijn om de directe relatie tussen de patiënt en de diverse geraadpleegde zorgverleners te verbeteren zonder deze te vervangen. De geleverde informatie is geen vervanging voor medisch advies.

Over het algemeen, verbinden alle Esperity Gebruikers zich ertoe om nooit medisch advies te negeren of raadpleging van een arts uit te stellen op basis van de informatie op de Site en/of op basis van hun persoonlijke profiel.

Andere diensten

De Site kan hypertext bevatten die verwijst naar andere gespecialiseerde medische sites.

De Site beschikt over een ideeënbus zodat gebruikers hun ideeën kunnen delen met Esperity voor het verbeteren van de Site en haar diensten.

De Site beschikt ook over een Ervaringen afdeling genaamd "Onze leden over Esperity", die meningen en commentaren van Gebruikers bevat in de vorm van getuigenissen over hun ervaringen met de Esperity Dienstverlening.

De Site laat Gebruikers toe om contact op te nemen met Esperity met behulp van een speciaal formulier voor eventuele opmerkingen, vragen of klachten, alsmede voor de inschrijving voor de louter informatieve maandelijkse nieuwsbrief.

Esperity behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de Dienstverlening indien zij dit noodzakelijk of nuttig achten voor de goede werking van die Dienstverlening en om het beste antwoord te bieden betreffende hun verbetering en ontwikkeling.

IV. Toegangsvoorwaarden en procedures van de Site

Toegankelijkheid

De Site is gratis toegankelijk voor alle Gebruikers met internettoegang.

Esperity streeft ernaar, voor zover dit mogelijk is, om de Diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te maken.

Esperity behoudt zich steeds het recht voor om alle toegang tot de Site, of een deel daarvan te onderbreken, tijdelijk te schorsen of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving met het oog op het uitvoeren van onderhoud of upgrades, of om welke andere reden dan ook (inclusief technisch), zonder dat een dergelijke onderbreking recht geeft op enige verplichting of compensatie.

Gebruikersaccount

Om de Diensten en functies van de Site te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker een account aanmaken en identificatie-informatie voorzien.

De toegang tot de Diensten van de Site is gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers na hun identificatie met behulp van hun identiteit en vrij te kiezen wachtwoord door de Gebruiker.

Bij het aanmaken van een account en tijdens de registratie, verbindt de Gebruiker er zich toe om juiste, volledige en actuele informatie te verstrekken. Deze informatie omvat:

*Persoonlijke informatie zoals een emailadres en een locatie (die zal worden beperkt tot het land, de regio en eventueel de stad, om privacy redenen). 
* Inlichtingen betreffende de ziekte, zoals de ziektevorm (symptomen, behandelingen, diagnose) en verschillende algemene gezondheidsparameters (leeftijd, gewicht, geslacht, enz...), evenals levenskwaliteit parameters. 

De Gebruiker blijft de exclusieve garantiegever voor de juistheid van de informatie verstrekt in het account. Gebruikers kunnen op elk gewenst moment informatie toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Wat betreft gezondheidsinformatie die het gebruik van apparatuur of meetapparatuur vereist (bijv. bloeddruk, gewicht, temperatuur), kan Esperity niet aansprakelijk gesteld worden voor de gegevens die door dergelijke apparatuur verstrekt worden of voor onjuiste gegevens verkregen door het foutief gebruik van die apparatuur.

De Gebruiker erkent dat het wachtwoord strikt persoonlijk en vertrouwelijk is. Het gebruik van de identificatie en het wachtwoord via het internet is op eigen risico van de Gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle nodige maatregelen te treffen om hun eigen gegevens te beschermen tegen elke poging om deze te misbruiken. Esperity kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige frauduleuze toegang tot een account of voor eventuele wijzigingen aan dat account.

Esperity zal de identificatiemiddelen en wachtwoorden van de Gebruiker, evenals alle persoonlijke en medische gegevens verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

Elke gebruiker kan een gebruikersaccount beëindigen met behulp van de uitschrijvingsprocedure die terug te vinden is op de Site. De uitschrijving maakt een einde aan alle rechten en plichten die de Gebruiker bindt aan de Esperity dienstverlening (zie punt IX - Beëindiging).

Verplichtingen Gebruiker

Door de Site of de Diensten te betreden, bezoeken of gebruiken, garanderen en verklaren gebruikers dat:

Zij de wettelijke bevoegdheid hebben om zich te verbinden tot deze contractuele relatie.

Zij de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statuut gelezen en goedgekeurd hebben.

Zij verantwoordelijk zullen zijn voor alle gebruik van de Site en/of Diensten, alsook het gebruik van hun account door andere personen (in het geval van beperkte toegang).

Verbod op illegaal of ongeoorloofd gebruik

Gebruikers worden geïnformeerd dat alle wetten en regels die van kracht zijn van toepassing zijn op het internet.

Door zich te registreren, verklaren Gebruikers dat ze de site niet zult gebruiken voor doeleinden die onwettig of verboden zijn door de wet of tegenstrijdig zijn met de Algemene Voorwaarden. Alle misbruik of frauduleus gebruik van de site is verboden.

Dit geldt ook voor het feit dat gebruikers in geen geval:

 • Elektronische post mogen onderscheppen of proberen om elk ander vorm van privé-communicatie, niet aan hen gericht, te onderscheppen.

 • Gedrag mogen toepassen dat zou leiden tot het beperken van het ongestoord genot van de Site voor derden.

 • Mails mogen sturen naar andere internetgebruikers, voor andere redenen dan individuele communicatie en in het bijzonder de Site niet gebruiken als instrument voor massacommunicatie door ongevraagde en algemene berichten te verzenden naar de geadresseerden.

 • Zich als een medewerker, agent of vertegenwoordiger van Esperity uitgeven door zich valselijk te presenteren.

 • Gebruik mogen maken van alle of een deel van de verstrekte gegevens, verzameld op de Site of van een gedeelte van de Diensten voor commerciële doeleinden of in een meer globale context, de verkoop van medische informatie.

V. Garantie en aansprakelijkheid

De Site en de inhoud worden afgeleverd zoals ze zijn, zonder expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de voorwaarden voor het gebruik en/of de beschikbaarheid daarvan.

Kwaliteitsinformatie en -inhoud

Esperity heeft slechts een middelenverbintenis met betrekking tot de kwaliteit van de informatie, verstrekt door gebruikers die toegang hebben tot de Site en er gebruik van maken.

Algemeen genomen, staat Esperity niet in voor de volledigheid, begrijpelijkheid, nauwkeurigheid, rechtmatigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de inhoud en de aangeboden diensten. De Site zal gebruik maken van alle beschikbare middelen om zijn gebruikers inhoud van hoge kwaliteit aan te bieden, maar kan in geen geval de verantwoordelijkheid accepteren voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van haar diensten door de Gebruiker of als gevolg van de informatie verkregen via deze diensten. Deze informatie is de verantwoordelijkheid van elke Gebruiker die informatie aanbrengt, configureert, wijzigt en beheert.

In geen geval kan Esperity een vervanging vormen voor de raad van een arts of voor een medische behandeling. Gebruikers worden aangespoord om contact op te nemen met een zorgverlener wanneer ze het gevoel hebben dat dit nodig is.

Veiligheid/toegankelijkheid

Esperity treft alle redelijke inspanningen en streeft ernaar om de operationele veiligheid en integriteit van de Site te handhaven door het opstellen van beveiligingsmaatregelen die geschikt zijn voor de aard van de gegevens en de risico's van haar activiteiten. Er zijn echter vele factoren, buiten de controle van Esperity, die kunnen interfereren met de werking van de Site. Esperity kan daarom de continue, ononderbroken of beveiligde toegankelijkheid tot haar Diensten niet garanderen. Hieruit volgt dat Esperity in geen geval aansprakelijk kan gesteld worden voor een onderbreking van de toegankelijkheid van de Site en de eventueel daaruit voortvloeiende consequenties.

Esperity kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (direct of indirect) of voor elk tijdelijk of permanent incident aangaande de gegevens of de IT-apparatuur van de Gebruiker tijdens de toegang tot de site of bij een bezoek aan een account of in het algemeen tijdens de transmissie van de bestanden en software die de Site bevat. In het bijzonder, kan Esperity niet verantwoordelijk worden gesteld voor de overdracht van een virus verspreid via de Site.

Esperity is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van haar distributiesysteem en wijst alle aansprakelijkheid af in geval van inbraak in zijn informaticasystemen met de plundering van gegevens als gevolg, met dien verstande dat Esperity de nodige middelen implementeert om dergelijke illegale handelingen te voorkomen.

Updates

Ondanks het feit dat Esperity zich inspant om de juistheid van de informatie en/of documenten op de Site te garanderen, wijst zij alle verantwoordelijkheid af in geval van onjuistheid of het falen van bijgewerkte informatie en/of documenten op de Site.

Schade

Binnen de statutair grenzen, kan Esperity door de Gebruikers niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade in geval van overmacht of commercieel nadeel, klantenverlies, verlies van imago, commerciële problemen of enige andere specifieke, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit of verband houdend met de Site, de Diensten of deze Algemene voorwaarden.

Gebruikersaansprakelijkheid met betrekking tot Esperity

Gebruikersinhoud

Esperity moedigt Gebruikers aan om ervaringen en informatie over hun gezondheidstoestand, levensstijl, medicatie, behandeling en andere gerelateerde gegevens te delen via het platform.

Door het publiceren van informatie en content, zoals foto's, documenten, commentaren en reacties op de Site, draagt iedereen bij aan de dialoog en het functioneren van de Esperity Diensten.

Om deze dialoog naar behoren te plaatsen en om een effectieve Dienst te waarborgen, wordt iedere gebruiker verplicht om te voldoen aan alle algemene voorwaarden en de geldende wettelijke voorschriften.

Openbare communicatie

Gebruikers zijn er zich bewust van dat alles wat ze publiceren via de interactieve diensten van de Site openbaar zal gemaakt worden en gaan hier hun individuele en uitsluitende aansprakelijkheid voor aan.

Ze erkennen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de door hen of voor hun rekening, online geplaatst inhoud, voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit hun bijdragen, voor het niet voldoen aan hun verplichtingen aangaande de bepalingen of de juridische formulering van toepassing op de Site, en voor alle gevolgen van een dergelijke feit.

Gebruikers erkennen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor elk contact via de interactieve diensten van Esperity.

Verstrekte informatie

De informative verstrekt door de Gebruiker kan niet:

*  Onjuist of misleidend zijn (voor zover mogelijk zal dit gecontroleerd worden). 
*  Lasterlijk, illegaal, bedreigend of intimiderend zijn. 
*  Obsceen (pornografie, pedofilie), in strijd met de openbare orde of onfatsoenlijk zijn. 
*  Agressief of verdacht makend zijn op basis van ras, geloof of een gebrek daaraan, etnische afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. 
*  Inhoudelijk schadelijk zijn betreffende virussen, Trojaanse paarden of andere IT-aanvallen bedoeld om schade aan te brengen of het systeem, gegevens of persoonlijke informatie te onderscheppen of onteigenen. 
*  Het onderwerp zijn van de inbreuk op rechten van derden, zoals intellectuele rechten, het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens, enz… 

Hieruit volgt dat de Gebruiker ervoor moet zorgen dat alle informatie en/of documenten, van derden opgenomen in die informatie, die ze aanleveren wordt gebruikt met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokken derde partij.

Compensatie

De Gebruiker garandeert en vrijwaart Esperity voor elke claim en/of derdenverzet, ongeacht de vorm of aard, die direct of indirect verband houdt met de verstrekte informatie en alle andere verspreide inhoud.

De Gebruiker betaalt de volledige schade of rente waarvoor Esperity veroordeeld werd, alsmede de juridische kosten en honoraria gemaakt door Esperity. Esperity verbindt zich ertoe om de gebruiker onverwijld in kennis te stellen van dergelijke juridische procedures.

Esperity behoudt zich het recht voor, om naar eigen inzicht en op eigen kosten, deel te nemen aan de verdediging en/of minnelijke schikking van een claim of om enige verdediging en controle over de zaak te nemen, zonder de Gebruiker vrij te stellen van zijn verplichting tot schadevergoeding. De gebruiker mag in geen geval een minnelijke schikking aanvaarden die de aansprakelijkheid van Esperity bezwaart met welke verplichting dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Esperity.

Terugtrekking/wijziging van de inhoud

Esperity behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken enige informatie, door de gebruiker verstrekt, in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving als zij oordeelt dat deze informatie schadelijk, onjuist, misleidend, onvoldoende accuraat of niet in overeenstemming is met de bepalingen van de Algemene Voorwaarden of het Privacy Statuut of de geldende. (Zie VIII -Beëindiging)

Hyperlinks naar andere sites

De Site kan Gebruikers verwijzen naar andere sites zonder dat Esperity controle heeft over de inhoud daarvan. Het aanbieden van een hyperlink naar een andere site vormt geen validatie van deze site of de inhoud ervan.

Esperity is derhalve niet in de positie om enig welke garantie te verlenen omtrent de volledigheid of juistheid van de inhoud van dergelijke sites, of met betrekking tot hun beschikbaarheid.

Esperity wijst alle aansprakelijk of voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van links op de Site of voor de informatie gepubliceerd op dergelijke sites. De Site wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor de verwerking van persoonsgegevens op dergelijke sites.

Esperity spoort Gebruikers aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke internetsites zorgvuldig door te nemen.

VI. Intellectuele eigendom

Esperity's intellectuele eigendom

Esperity verleent de Gebruiker slechts gratis, persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang en gebruik van de Site.

De Gebruiker is dan ook bevoegd om de inhoud van de Site als persoonlijke informatie te gebruiken, of als informatiebron of om gegevens te verzamelen.

De Site (beschouwd als een onlosmakelijk geheel) en de verschillende elementen op de site (zoals teksten, foto's, catalogi, pagina-indeling, merken, logo's, illustraties, speciale software, video's) worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Esperity of haar licentiegevers. In voorkomend geval, hebben ze een vergunning gekregen voor de publicatie, verspreiding of gebruik door derden.

Het logo, de productnamen en -diensten of bedrijfsnamen van op de site kunnen merken, handelsnamen of bedrijfsnamen van hun respectievelijke eigenaren bevatten.

De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om deze intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

Onder voorbehoud van de uitzonderingen voorzien door de wet, zal de gebruiker niets (deze lijst is mogelijk niet volledig): wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, verdelen, publiceren, verlenen, overdracht, verkopen, produceren of proberen te reproduceren aangaande de informatie, software, producten of diensten verkregen via de Site, hetzij tijdelijk of definitief, door een proces, bekend of onbekend, op welke drager dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Esperity. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan resulteren in civiel-en strafrechtelijke sancties.

Elke hyperlink naar de Site moet de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Esperity verkrijgen.

Gebruikers - intellectuele eigendom

Voor gebruikersinhoud die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, verleeent de Gebruiker een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde sublicentie, zonder vergoeding, voor het gebruik, de reproductie, wijziging, vertaling, verspreiding, aanpassing en communicatie van de gepubliceerde inhoud op de Site of verzonden via elektronische post. Deze licentie is van toepassing gedurende de wettelijke auteursrechtelijke termijn.

In het geval van een bijdrage (getuigenis, advies, aanbeveling), zal deze licentie Esperity toelaten om de getuigenis of advies van de Gebruiker op de Site in zijn geheel te publiceren of te verzenden naar Gebruikers die er geïnteresseerd in zijn. Het stelt Esperity ook in staat de inhoud te wijzigen of te herroepen indien dit noodzakelijk is voor de administratie van de Site. Deze licentie omvat het mogelijke morele recht van de Gebruiker, waarvan de Gebruiker afstand doet, tenzij kan worden aangetoond dat de betrokken wijziging nadelig is voor de eer of goede naam van de gebruiker.

VII. Vertrouwelijkheid en respect

De gebruiker stemt ermee in om alle informatie, afbeeldingen of andere inhoud die voortvloeien uit een activiteit in verband met het gebruik van Esperity als strikt vertrouwelijk te behandelen en deze niet te verzenden aan derden.

Gebruikers worden ook uitgesloten van het gebruik van de Site als verkregen informatie via de Site wordt gebruikt om personen te mishandelen, treiteren of verwonden of om de informatie van deze personen te verspreiden, promoten of verkopen.

VIII. Verwerking van persoonlijke gegevens

Esperity streeft ernaar om alle Gebruikers in staat te stellen zich meer bewust te worden van hun gezondheidstoestand. Omdat persoonsgegevens betreffende gezondheid de kern van de site vormen, verbindt Esperity zich ertoe deze te voorzien van alle wettelijke bescherming nodig om deze privé-gegevens, waarvan de meeste gevoelig zijn, te respecteren.

In overeenstemming met de geldende wetgeving, wordt de automatische verwerking van persoonsgegevens via de site gedekt door een voorafgaande verklaring aan de privacycommissie (CBPL), die een ontvangstbewijs onder het nummer 86155 heeft geleverd, op datum:11/12/2013

De voorwaarden en procedures voor de verwerking van persoonlijke gebruikersgegevens door Esperity worden gedefinieerd in het Privacy Statuut, dat integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Site.

Het Privacy Statuut alsook de Algemene Voorwaarden kunnen worden teruggevonden op de Site.

IX. Beëindiging

Gebruikers kunnen het contract dat hen bindt aan Esperity beëindigen door te klikken op het betreffende tabblad.

Tijdens de uitschrijving, kunnen gebruikers alle eerder op de Site geplaatste persoonlijke gegevens verwijderen.

Zonder afbreuk te doen aan andere rechtsmiddelen, kan Esperity een directe waarschuwing verzenden, een account tijdelijk of voor onbepaalde tijd opschorten of eenzijdig beëindigen en weigeren om zijn diensten te verstrekken aan elke gebruiker die:

In strijd is met de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statuut of met de documenten verwerkt via een verwijzing.

Registratiegegevens aanbiedt die Esperity niet kan controleren of verifiëren.

Acties onderneemt die, naar het oordeel van Esperity, de wettelijke aansprakelijkheid van de genoemde gebruiker in vraag stellen.

Een dergelijke actie zou ook mogelijk zijn:

Op verzoek van een jurisdictie of bevoegde autoriteit.

Als gevolg van langdurige inactiviteit.

In dergelijke gevallen opent de beëindiging niet het recht op enige verplichting of schadevergoeding van Esperity.

X. Diverse bepalingen

Wijziging van de algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Esperity, zonder kennisgeving van wijzigingen aangebracht op de Site, wijzigingen in de wetgeving of om enige andere legitieme reden.

In het concrete geval van een noodzakelijke aanpassing van de Diensten op de Site om eventuele wetswijzigingen te reflecteren, zal Esperity alles in het werk stellen om deze aanpassingen zo snel mogelijk uit te voeren. Tijdens deze periode, erkennen de Gebruikers van de Esperity Diensten dat Esperity niet aansprakelijk kan worden gesteld voor storingen aangaande de conformiteit.

De nieuwe Algemene Voorwaarden zullen online geplaatst worden met een vermelding van de actualiseringsdatum en is van toepassing op alle Gebruikers binnen dertig dagen.

De versie van de Algemene Voorwaarden die bindend is voor de partijen is permanent beschikbaar op de Site.

Gebruikers verbinden zich ertoe om zich op de hoogte te houden van deze wijzigingen door de Algemene Voorwaarden van de Site op regelmatige basis door te nemen.

Overdracht van rechten en plichten

Elke partij verbindt zich ertoe af te zien van het toewijzen van hun rechten en plichten of een deel daarvan aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, die niet kan worden geweigerd zonder goede reden. De rechten en verplichtingen van Esperity kunnen echter vrij worden toegewezen aan bedrijven die kunnen worden beschouwd als gelinkt of verbonden onder de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen.

Overeenkomst inzake bewijs

Esperity en de Gebruiker gaan ermee akkoord dat ze kunnen doorgaan met de uitwisseling van informatie die nodig is voor de uitvoering van dit contract, langs elektronische weg. Alle elektronische communicatie tussen de partijen wordt geacht dezelfde bewijskracht te hebben als op papier gebaseerde communicatie.

Een gedrukte versie van de Algemene Voorwaarden en eventuele waarschuwingen afgeleverd in elektronische vorm zullen in elke juridische of administratieve procedures in verband met deze contractuele relatie worden aanvaard, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm.

Deelbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, onwettig of niet-toepasselijk worden verklaard onder de voorwaarden van het toepasselijke recht, heeft een dergelijke situatie of geheel of gedeeltelijk, geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De clausule die nietig, ongeldig, onwettig of niet toepasbaar wordt verklaard zal met terugwerkende kracht vervangen worden door een geldige en toepasselijke bepaling met inhoud die voor zover dit mogelijk is gelijk is aan die van het oorspronkelijke beding.

Overeenkomsten totaliteit

De Algemene Voorwaarden en het Privacy Statuut vormen het geheel van de overeenkomsten tussen de Gebruiker en Esperity betreffende de toegang tot en het gebruik van de site.

De Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere mededelingen, aanbiedingen, voorstellen of briefwisseling, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en Esperity.

Overmacht

Niettegenstaande eventueel daarmee strijdige bepalingen, zal geen van de partijen die verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de uitvoering of niet-uitvoering van hun verplichtingen die voortvloeien uit gebeurtenissen van overmacht (zoals stakingen, oorlog, aardbevingen, rampen van enigerlei aard) aansprakelijk worden gehouden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van explosie, brand, hitte, overstromingen of andere gevallen van overmacht, zoals bepaald onder de Belgische wetgeving)

Relaties

Dit gebruikerscontract kan in geen geval worden beschouwd als een partnerschap, joint venture of enige andere band tussen de partijen en geen enkele partij kan worden beschouwd als de agent of werknemer van de andere. De relatie die Esperity heeft met de Gebruikers is die van onafhankelijk aannemer.

In geval van een geschil tussen de gebruikers van de site of tussen gebruikers en derden, heeft Esperity geen enkele verplichting om betrokken te raken. De gebruiker stelt Esperity, haar bestuurders, werknemers en andere leden vrij van eventuele procedures, schadevergoedingen en interesten van welke aard dan ook, bekend of onbekend, inzake dergelijke geschillen waaraan deze zijn gekoppeld.

Kennisgeving

Alle communicatie en mededelingen betreffende het gebruik van de Site en de Diensten moet de volgende procedure in acht nemen:

Naar Esperity: door een email te verzenden naar: info@esperity.com

Naar de Gebruiker: door een email te verzenden naar het verstrekte emailadres

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Voor elke overtreding van de Algemene Voorwaarden kan Esperity juridische actie ondernemen om de rechtzetting en/of herstel te verkrijgen van haar recht.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze Site valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Recentste update: 18 augustus 2013